+31 (0)6 10 99 55 19 info@tauschonderwijs.nl

Home » Voorwaarden » Privacy

Privacy
Verklaring

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je met ons in zee gaat, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2018.

Privacy Verklaring Tausch

Tausch houdt zich bezig met het adviseren van klanten om hun (commerciële) ruimtes succesvol te benutten. Tausch is gevestigd aan de Nobelweg 1, 5482 NN in Schijndel.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Tausch. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Cookies
 5. Klikgedrag
 6. Tausch en andere websites
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 9. Wijziging privacybeleid
 10. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u als medewerker:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Facebook account

Wij verzamelen de volgende gegevens van u als sollicitant:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Andere gegevens door uw via uw cv aan ons verstrekt

Wij verzamelen de volgende gegevens van u als klant:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Afhankelijk van welke hoedanigheid, is het verwerken van deze gegevens noodzakelijk voor het verwerken van personeelsgegevens in het kader van een dienstverband, of het aanbieden, leveren en factureren van de overeengekomen diensten, of u op te nemen in een sollicitatieprocedure.

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via ons algemene telefoonnummer 073 – 549 33 59 of via info@tausch.com om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.).

 

2. Wat doen we met uw gegevens?

Medewerkers
Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw financiële gegevens – bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens – die u heeft ingevuld bij de keuze voor uw betaalwijze deelt Tausch met Rabobank die de betaling(en) afhandelt. Uw gegevens die nodig zijn voor salariëring, worden door ons verwerkt in het salarispakket Loket. Loket en ons accountantskantoor EJP, die dit pakket ter beschikking stelt, is tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Klanten
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwbrief ten behoeve van het verstrekken van informatie of aanbiedingen, kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden (“Opt-out”).

 

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Tausch van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor dient u schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

 

4. Cookies

Tausch maakt gebruik van Google Analytics waarmee alle gegevens van de bezoekers van de website geanonimiseerd worden. Hierdoor is een cookiebanner niet noodzakelijk.

 

5. Klikgedrag

Op de websites van Tausch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

 

6. Tausch en andere websites

Op de website van Tausch treft u mogelijk hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Tausch geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

 

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.
Tausch bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Tausch alsmede ter uitvoering van een overeenkomst. Tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig wordt geacht. Wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

 • Voor kandidaten maximaal 2 jaar
 • Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van fiscale wetgeving)
 • Voor relaties maximaal 2 jaar

 

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Tausch heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De genomen maatregelen zijn terug te vinden in bijlage 1 welke onderdeel uitmaakt van het privacy statement van Tausch.

Ondanks de door Tausch genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Tausch zal dan handelen conform de meldplicht datalekken.

Ter bescherming van onze systemen en ter controle en voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij van iedere bezoek van u aan deze website toegangsgegevens op in de vorm van logbestanden. Deze logbestanden bestaan uit:

 • Het IP-adres
 • Het tijdstip en de datum van toegang
 • De http-antwoordcode
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke u gebruikt

 

9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op (afhankelijk van doel: site/personeelsinfo/mail/nieuwsbrief) bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan onze webpagina of het personeelsinformatieblad regelmatig te raadplegen.

 

10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij ons via telefoonnummer 073 – 549 33 59 en info@tausch.com. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bijlage 1

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
Binnen Tausch zijn er verschillende beveiligingsmaatregelen genomen, zodat privacy van (gevoelige) bedrijfsgegevens gewaarborgd is. Een overzicht van de momenteel van toepassing zijnde maatregelen is hieronder gegeven. Deze lijst kan door nieuwe technologische ontwikkelingen aangepast worden.

 • Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Intern zijn alle gegevens alleen te bereiken via een inlog. Dit is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord op de PC of laptop.
 • Het wachtwoord is tenminste 8 tekens lang, waaronder in ieder geval één hoofdletter, één cijfer en één leesteken.
 • Via de telefoon is een inlog door middel van een vergrendeling of wachtwoord op het startscherm verplicht gesteld.
 • Bij inloggen op de server vanaf een externe locatie is er een multifactor authenticatie van toepassing. Na het ingeven van gebruikersnaam en wachtwoord moet op de smartphone een extra bevestiging gegeven worden.
 • Toegang tot ons netwerk is voor bezoekers via Wifi niet mogelijk.
 • Netwerkmappen en onderliggende bestanden op de server zijn alleen te openen door bevoegde personen. Dit is per medewerker in te richten.
 • In gebruikte programma’s zijn aan alle gebruikers via autorisaties bepaalde onderdelen beschikbaar gesteld. Ook hier zijn de rechten per medewerker goed in te richten.
 • Er wordt continu een backup van alle bestanden gemaakt op een online-platform, welke goed beveiligd is en alleen toegankelijk is voor onze netwerkbeheerder. De backup-procedure wordt periodiek getest op correcte werking.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een firewall die internetverkeer controleert.
 • Systemen worden continu up-to-date gehouden. Updates van gebruikte software worden automatisch opgehaald en geïnstalleerd. Goede antivirussoftware is op alle PC’s is geïnstalleerd op het netwerk en alle PC’s en wordt ook automatisch up-to-date gehouden.